Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN

 

Uwagi ogólne

1. www.jhorse.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest  Konrad Orzechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Salon Jeździecki JHorse Konrad Orzechowski 60-118 Poznań ul.Krzywa 5 lok.2 NIP 696 0011224, zwany dalej Sprzedawcą.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z witryny www.jhorse.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Firma  Salon Jeździecki JHorse zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.jhorse.pl.
4. Wszystkie ceny podane są cenami detalicznymi w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

Odpowiedzialność użytkownika


 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie www.jhorse.pl na własne ryzyko. 
 2. Korzystanie z witryny podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych na stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje     spoczywa wyłącznie na użytkowniku.


 Odpowiedzialność firmy Salon Jeździecki JHorse


1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie www.jhorse.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich firma Salon Jeździecki JHorse podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
2. Salon Jeździecki JHorse nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje przedstawione na stronie www.jhorse.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji Salon Jeździecki JHorse dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
4.  Salon Jeździecki JHorse nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

 Partnerzy Salon Jeździecki JHorse


1.  Salon Jeździecki JHorse może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących).
2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. 
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów www.jhorse.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności. 
4.  Salon Jeździecki JHorse nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów, oraz za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.


 Zastrzeżenia techniczne


1. Ze względu na techniczne ograniczenia firma Salon Jeździecki JHorse nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Firma nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu firma Salon Jeździecki JHorse nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 
3. Firma Salon Jeździecki JHorse dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. 

 

 

 Prawa autorskie


1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie www.jhorse,pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
2. Zawartość witryny www.jhorse.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Salon Jeździecki JHorse i w ramach przeznaczenia określonego przez firmę. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować  wysyłając e-mail na adres Kontaktowy podany na stronie.
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie www.jhorse.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.jhorse.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 
5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

Sklep internetowy

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem  www.jhorse.pl  prowadzony jest przez Konrad Orzechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Salon Jeździecki JHorse Konrad Orzechowski 60-118 Poznań, ul. krzywa 5 lok.2, NIP 696 0011224, REGON 630233825, zwany dalej „Sklepem”.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem www.jhorse.pl. Ceny i informacje dotyczące produktów zamieszczonych na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań.

3. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która poosiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada stałe miejsce pobytu lub tymczasowe na terytorium Polski oraz każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Klientem. Takie same uprawnienia posiadają osoby fizyczne i osoby prawne posiadające stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep. Potwierdzenie nastąpi e-mailem  na adres wskazany przez Kupującego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem   PayPro SA-przelewy 24.pl
5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż sprzętu jeździeckiego. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

6. Podane na stronie internetowej ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i podawane są w polskich złotych. Ceną wiążącą dla Kupującego i Sklepu jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia, o ile następnie została potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Klient jest na bieżąco informowany o zmianach w cenach towarów i usług oferowanych na stronie sklepu.

12. Płatność za towar w sklepie następuje za pomocą form płatności wymienionych w nin. Regulaminie.

13. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za zamówiony towar Sklep zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sklepu do celów ewidencyjnych, a w szczególności w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. Jednocześnie zapewniamy, że  Klient  ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Formy płatności:

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 - przelew internetowy, 

- przelewem bankowym na konto sklepu, 

- pobranie.

2. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy towaru ukazuje się po dodaniu towaru do koszyka zakupów na stronie internetowej. Zakupiony towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres.

3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia i dokonania płatności na rachunek sklepu (liczona będzie data późniejsza) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia połączony z przewidywanym czasem dostawy.

5. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówiony towar wróci do sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami dostawy.

7. W przypadku towarów  „na zamówienie” termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. Sklep w takim przypadku zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

8. Sklep dostarcza towar w kraju i do państw członkowskich Unii Europejskiej pobierając opłaty za dostawę towaru do wskazanego przez kupującego miejsca.

9.  Sklep odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176 z późniejszymi zmianami) za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym tą niezgodność oraz żądanie dotyczące usunięcia tej niegodności, Kupujący powinien wysłać z dopiskiem na własny koszt.

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając formularz dostępny w załączniku  ww.ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/T/D20140827L.pdf w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (nadane e-mailem, pocztą lub bezpośrednio w sklepie).

2.Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

3.Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

4.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia
od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

 Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

 

    Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny.
 4. Kupujący będący Konsumentem może:
 1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U.poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu (adres: al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, e-mail: sekreteriat@poznan.wiih.gov.pl, strona internetowa: https://poznan.wiih.gov.pl/),
 2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 3.  Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 4.  Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. 
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta
 6. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć podane na piśmie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7.  Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient chyba, że zostanie uwzględniona reklamacja. W takim przypadku koszty przesyłki ponosi Sklep.
 8. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.
 9.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 10. Informujemy, że towary oferowane w Sklepie są wolne od wad.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu